فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1598. مخفی گاه مردان

تکلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانه.
سخن بگویید تا شناخته بشوید؛ زیرا مرد زیر زبان خود مخفی است. (1593)

1599. چگونگی رفتار با زن

و لا تملک المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ریحانة و لیست بقهرمانة. و لا تعد بکرامتها نفسها، و لا تطمعها فی أن تشفع لغیرها .
زن را بیش از آن چه نفس (ذات) خود او مقتضی است تملیک مکن؛ زیرا زن ریحان است نه قهرمان و در بزرگداشت او به بیش از حد نفس او تجاوز مکن و او را به طمع میانداز که برای دیگری شفاعت و میانجی گری نماید. (1594)

1600. آزمون شخصیت

فی تقلب الاحوال، علم جواهر الرجال.
گوهر مردان در کشاکش دهر شناخته شود. در میان انقلاب ها و حوادث شخصیت افراد معلوم گردد. (1595)