فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1596. تشبیه زن

ألمرأة عقرب حلوة اللبسة.
زن کژدمی است که گزیدنی شیرین دارد. (1591)

1597. پرهیز از زنان بد

اتقوا شرار النساء.
از زنان بد بپرهیزید. (1592)

1598. مخفی گاه مردان

تکلموا تعرفوا، فان المرء مخبوء تحت لسانه.
سخن بگویید تا شناخته بشوید؛ زیرا مرد زیر زبان خود مخفی است. (1593)