فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1595. خصلت های خوب زنان

خیار خصال النساء شرار خصال الرجال: الزهو، و الجبن، و البخل؛ فاذا کانت المرأة مزهوة لم تمکن من نفسها، و اذا کانت بخیلة حفظت مالها و مال بعلها، و اذا کانت جبانة فرقت من کل شی ء یعرض لها .
خصلت های خوب زنان، خصلت های بد مردان است، مانند: تکبر، ترس و بخل؛ زیرا هرگاه زنی متکبر باشد بیگانه را به خود راه نمی دهد و اگر بخیل باشد مال خود و همسرش را حفظ می کند و اگر ترسو باشد از هر چیز که به آبرویش صدمه بزند فاصله می گیرد. (1590)

1596. تشبیه زن

ألمرأة عقرب حلوة اللبسة.
زن کژدمی است که گزیدنی شیرین دارد. (1591)

1597. پرهیز از زنان بد

اتقوا شرار النساء.
از زنان بد بپرهیزید. (1592)