فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش پانزدهم: غیرت

1591. دوری از غیرتمندی بی جا

ایاک و التغایر فی غیر موضع غیرة، فان ذلک یدعو الصحیحة الی السقم، و البریئة الی الریب .
بر تو باد به دوری از غیرتمندی کردن در جایی که محل اضهار غیرت نیست؛ زیرا این کار زنان درستکار را به انحراف و بی گناهان را به شک و اتهام می خواند. (1586)

1592. هدف تعصب

فتعصبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار، و الوفاء بالذمام، و الطاعة للبر و المعصیة للکبر... .
تعصب های شما برای تحقق صفات ارزشمند، حفظ حقوق همسایگان، وفای به پیمان ها، اطاعت از نیکی ها، سرپیچی از تکبر و... باشد. (1587)