فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1590. شکرانه ظفر

اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه .
هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از وی را شکرانه قدرت یافتنت بر او قرار بده. (1585)

بخش پانزدهم: غیرت

1591. دوری از غیرتمندی بی جا

ایاک و التغایر فی غیر موضع غیرة، فان ذلک یدعو الصحیحة الی السقم، و البریئة الی الریب .
بر تو باد به دوری از غیرتمندی کردن در جایی که محل اضهار غیرت نیست؛ زیرا این کار زنان درستکار را به انحراف و بی گناهان را به شک و اتهام می خواند. (1586)