فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1589. شایسته ترین مردم به گذشت

اولی الناس بالعفو أقدرهم علی العقوبة.
شایسته ترین مردم به گذشت، تواناترین آن ها بر عقوبت است. (1584)

1590. شکرانه ظفر

اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه .
هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از وی را شکرانه قدرت یافتنت بر او قرار بده. (1585)

بخش پانزدهم: غیرت