فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1588. دست خدا با جوانمردان است!

أقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، فما یعثر منهم عاثر الا و یدالله بیده یرفعه .
از لغزش های مردمان بامروت و جوانمرد صرف نظر بکنید که هیچ یک از آن ها دچار لغزشی نمی گردد جز این که دست خدا همراه دست او دست که او را بلند می کند و لغزش وی را از میان می برد. (1583)

1589. شایسته ترین مردم به گذشت

اولی الناس بالعفو أقدرهم علی العقوبة.
شایسته ترین مردم به گذشت، تواناترین آن ها بر عقوبت است. (1584)

1590. شکرانه ظفر

اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه .
هرگاه بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از وی را شکرانه قدرت یافتنت بر او قرار بده. (1585)