فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1586. زکات پیروزی

العفو زکاة الظفر.
گذشت زکات پیروز است. (1581)

1587. گذشت

من کلامه قبل شهادته -: ان فأنا ولی دمی، و ان فالفناء میعادی. و ان أعف فالعفو لی قربة، و هو لکم حسنة، فاعفو: (الا تحبون أن یغفر الله لکم) .
پیش از شهادتش فرمود: اگر زنده ماندم که صاحب اختیار خون خودم هستم و اگر رفتم مرگ وعده گاه من است؛ اگر من زنده بمانم و قاتلم را ببخشم این گذشت برای من مایه تقرب است و اگر من رفتم و شما او را ببخشید، این بخشش برای شما ثواب و نیکی است! پس گذشت کنید. آیا دوست ندارید که خدا شما را ببخشاید؟ (1582)

1588. دست خدا با جوانمردان است!

أقیلوا ذوی المروءات عثراتهم، فما یعثر منهم عاثر الا و یدالله بیده یرفعه .
از لغزش های مردمان بامروت و جوانمرد صرف نظر بکنید که هیچ یک از آن ها دچار لغزشی نمی گردد جز این که دست خدا همراه دست او دست که او را بلند می کند و لغزش وی را از میان می برد. (1583)