فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1585. جایگاه گذشت

متی أشقی اذا غضبت؟ حین أعجز عن الانتقام فیقال لی: لو صبرت؟ ام حین أقدر علیه فیقال لی: لو عفوت .
آن گاه که در خشم می آیم، که آتش خشم خود را فرو نشانم؟ آیا آن گاه که قدرت برگرفتن انتقام ندارم و به من گفته می شود: بهتر است صبر کنی، یا بدان هنگام که توانایی انتقام دارم و به من گفته می شود: بهتر است گذشت کنی؟ (1580)

1586. زکات پیروزی

العفو زکاة الظفر.
گذشت زکات پیروز است. (1581)

1587. گذشت

من کلامه قبل شهادته -: ان فأنا ولی دمی، و ان فالفناء میعادی. و ان أعف فالعفو لی قربة، و هو لکم حسنة، فاعفو: (الا تحبون أن یغفر الله لکم) .
پیش از شهادتش فرمود: اگر زنده ماندم که صاحب اختیار خون خودم هستم و اگر رفتم مرگ وعده گاه من است؛ اگر من زنده بمانم و قاتلم را ببخشم این گذشت برای من مایه تقرب است و اگر من رفتم و شما او را ببخشید، این بخشش برای شما ثواب و نیکی است! پس گذشت کنید. آیا دوست ندارید که خدا شما را ببخشاید؟ (1582)