فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1583. ثمرات خاموشی

بکثرة الصمت تکون الهیبة.
با خاموشی بسیار، هیبت و شکوه در آدمی پدید می آید. (1578)

بحش چهاردهم: گذشت

1584. گذشت

من کتابه علیه السلام للاشتر لما ولاه مصر -: و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم أکلهم فانهم صنفان: اما أخ فی الدین، أو نظیر لک فی الخلق، یفرط منهم الزلل، و تعرض لهم العلل، و یؤتی علی أیدیهم فی العمد و الخطا، فأعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی أن یعطیک الله من عفوه و صفحه... و لا تندمن علی عفو، و لا تبجحن بعقوبة .
در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر می فرماید: نسبت به آنان حیوان درنده ای مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا مردم دو گروه اند: یا برادر دینی تواند، یا همنوع تو، که از ایشان لغزش سر می زند و در معرض درد و گرفتاری قرار دارند و دانسته و ندانسته مخالفت می کنند. بنابراین، همان گونه که خود دوست داری خداوند تو را ببخشاید و از خطاهایت درگذرد، تو نیز آنان را ببخش و از خطاهایشان درگذر... از بخشش و گذشت هرگز پشیمان مباش و از کیفردادن خوشحالی مکن. (1579)