فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1581. رابطه عقل و گفتار

من أکثر أهجر، و من تکفر أبصر.
هرکه پر گوید هذیان گوید و هر که اندیشه کند بینا گردد. (1576)

1582. تفاوت راستگو و دروغگو

الصادق علی شفا منجاة و کرامة، و الکاذب علی شرف مهواة و مهانة .
راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و درغگو در لبه پرتگاه و خواری.(1577)

1583. ثمرات خاموشی

بکثرة الصمت تکون الهیبة.
با خاموشی بسیار، هیبت و شکوه در آدمی پدید می آید. (1578)