فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1580. اهانت به شخصیت

هانت علیه نفسه، من أمر علیها لسانه .
کسی که زبانش را امیر خود کند، به شخصیت خود اهانت کرده است. (1575)

1581. رابطه عقل و گفتار

من أکثر أهجر، و من تکفر أبصر.
هرکه پر گوید هذیان گوید و هر که اندیشه کند بینا گردد. (1576)

1582. تفاوت راستگو و دروغگو

الصادق علی شفا منجاة و کرامة، و الکاذب علی شرف مهواة و مهانة .
راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و درغگو در لبه پرتگاه و خواری.(1577)