فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1579. جایگاه زبان خردمند و نادان

لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الاحمق وراء لسانه .
قلب احمق در دهان او، زبان عاقل در قلب او قرار دارد. (1574)

1580. اهانت به شخصیت

هانت علیه نفسه، من أمر علیها لسانه .
کسی که زبانش را امیر خود کند، به شخصیت خود اهانت کرده است. (1575)

1581. رابطه عقل و گفتار

من أکثر أهجر، و من تکفر أبصر.
هرکه پر گوید هذیان گوید و هر که اندیشه کند بینا گردد. (1576)