فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1578. حذر از نقل سخن بی محتوا

(یا بنی!) ایاک أن تذکر من الکلام ما یکون مضحکا، و ان حکیت ذلک عن غیرک .
(فرزندم!) از گفتن سخن (بی محتوایی که) خنده می آورد برحذر باش، گرچه آن را از دیگری نقل کنی. (1573)

1579. جایگاه زبان خردمند و نادان

لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الاحمق وراء لسانه .
قلب احمق در دهان او، زبان عاقل در قلب او قرار دارد. (1574)

1580. اهانت به شخصیت

هانت علیه نفسه، من أمر علیها لسانه .
کسی که زبانش را امیر خود کند، به شخصیت خود اهانت کرده است. (1575)