فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1577. پرهیز از سخن ناپسند

من أسرع الی الناس بما یکرهون، قالوا فیه بما لا یعلمون .
آن کس که در گفتن سخنان ناپسند به مردم که باعث رنجش آن ها است پروا نکند، در مورد او چیزهایی گویند که نمی دانند. (1572)

1578. حذر از نقل سخن بی محتوا

(یا بنی!) ایاک أن تذکر من الکلام ما یکون مضحکا، و ان حکیت ذلک عن غیرک .
(فرزندم!) از گفتن سخن (بی محتوایی که) خنده می آورد برحذر باش، گرچه آن را از دیگری نقل کنی. (1573)

1579. جایگاه زبان خردمند و نادان

لسان العاقل وراء قلبه، و قلب الاحمق وراء لسانه .
قلب احمق در دهان او، زبان عاقل در قلب او قرار دارد. (1574)