فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1573. وقت در کلام

لا تظنن بکلمة خرجت من أحد سوءا، و أنت تجدلها فی الخیر محتملا .
هر سخنی که از دهان کسی خارج می شود تا احتمال درستی و نیکی در آن است آن را حمل بر فساد مکن. (1568)

1574. خاموشی از گفتار

لا خیر فی الصمت عن الحکم؛ کما أنه لا خیر فی القول بالجهل .
در خاموشی گزیدن از گفتار حکمت آمیز خیر و خوبی نیست، همانگونه که در گفتار نابخردانه. (1569)

1575. ثواب گفتار

انما الاجر فی القول باللسان، و العمل بالایدی و الاقدام .
همانا اجر و ثواب در گفتار با زبان و کردار با دست ها و پاهاست. (1570)