فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1567. اهمیت زبان مرد

المرء مخبوء تحت لسانه.
مرد در زیر زبان خود نهان است. (1562)

1568. درندگی زبان

اللسان سبع، ان خلی عنه عقر.
زبان، درنده ای است که اگر رها شود زخم زند. (1563)

1569. مهار زبان

لا تجعلن ذرب لسانک علی من أنطقک، و بلاغة قولک علی من سددک .
تیزی زبانت را بر ضد کسی که تو را گویا کرده به کار مگیر و شیوایی گفتارت را بر ضد کسی که سخنورت نموده صرف مکن. (1564)