فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1566. آمادگی گفتار

الا و ان اللسان بضعة من الانسان، فلا یسعده القول اذا امتنع، و لا یمهله النطق اذا اتسع .
هان! بدانید که زبان پاره گوشتی از تن آدمی است، هرگاه آمادگی در انسان نباشد زبان هم یارای سخن گفتن ندارد و در هنگام آمادگی، گفتار مهلتش نمی دهد. (1561)

1567. اهمیت زبان مرد

المرء مخبوء تحت لسانه.
مرد در زیر زبان خود نهان است. (1562)

1568. درندگی زبان

اللسان سبع، ان خلی عنه عقر.
زبان، درنده ای است که اگر رها شود زخم زند. (1563)