فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1564. تشویق به عفت

الا و ان لکل مأموم اماما، یقتدی به و یستضی ء بنور علمه؛ ألا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه، و من طعمه بقرصیه، ألا و انکم لا تقدرون علی ذلک، و لکن أعیونی بورع و اجتهاد، و عفة و سداد .
هان! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانش اش پرتو می گیرد. بدانید که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده است. البته شما از عهده چنین کاری بر نمی آیید، اما با پارسایی و سختکوشی در عبادت و عفت و درستکاری مرا یاری کنید. (1559)

بخش سیزدهم: زبان و گفتار

1565. زبان خیرخواه بهتر از مال

ان اللسان الصالح یجعله الله تعالی للمرء فی الناس، خیر له من المال یورثه من لا یحمده .
آگاه باشید زبان خیرخواهی که خدای تعالی برای انسان در میان مردم قرار می دهد، بهتر است از مالی که او به عنان ارث برای کسی بگذارد که سپاسش نمی کند. (1560)