فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1563. فرشته ای از فرشتگان حق

ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف: لکاد العفیف أن یکون ملکا من الملائکة .
پاداش مجاهد شهید در راه خدا بیشتر نیست از پاداش کسی که با تمام توش و توانش پاکدامن باشد؛ گویی که شخص پاکدامن فرشته ای از فرشتگان خدا است. (1558)

1564. تشویق به عفت

الا و ان لکل مأموم اماما، یقتدی به و یستضی ء بنور علمه؛ ألا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه، و من طعمه بقرصیه، ألا و انکم لا تقدرون علی ذلک، و لکن أعیونی بورع و اجتهاد، و عفة و سداد .
هان! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانش اش پرتو می گیرد. بدانید که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده است. البته شما از عهده چنین کاری بر نمی آیید، اما با پارسایی و سختکوشی در عبادت و عفت و درستکاری مرا یاری کنید. (1559)

بخش سیزدهم: زبان و گفتار