فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1562. مایه پاکدامنی

من العصمة تعذر المعاصی.
ناتوانی بر گناه مایه پاکدامنی است. (1557)

1563. فرشته ای از فرشتگان حق

ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف: لکاد العفیف أن یکون ملکا من الملائکة .
پاداش مجاهد شهید در راه خدا بیشتر نیست از پاداش کسی که با تمام توش و توانش پاکدامن باشد؛ گویی که شخص پاکدامن فرشته ای از فرشتگان خدا است. (1558)

1564. تشویق به عفت

الا و ان لکل مأموم اماما، یقتدی به و یستضی ء بنور علمه؛ ألا و ان امامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه، و من طعمه بقرصیه، ألا و انکم لا تقدرون علی ذلک، و لکن أعیونی بورع و اجتهاد، و عفة و سداد .
هان! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانش اش پرتو می گیرد. بدانید که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده است. البته شما از عهده چنین کاری بر نمی آیید، اما با پارسایی و سختکوشی در عبادت و عفت و درستکاری مرا یاری کنید. (1559)