فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1561. زینت فقر

العفاف زینة الفقر .
عفاف زینت فقر است. (1556)

1562. مایه پاکدامنی

من العصمة تعذر المعاصی.
ناتوانی بر گناه مایه پاکدامنی است. (1557)

1563. فرشته ای از فرشتگان حق

ما المجاهد الشهید فی سبیل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعف: لکاد العفیف أن یکون ملکا من الملائکة .
پاداش مجاهد شهید در راه خدا بیشتر نیست از پاداش کسی که با تمام توش و توانش پاکدامن باشد؛ گویی که شخص پاکدامن فرشته ای از فرشتگان خدا است. (1558)