فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1560. حد پاکدامنی

قدر الرجل علی قدر همته... و عفته علی قدر غیرته .
ارزش و اندازه مرد به اندازه همت او است و پاکدامنی او به اندازه غیرت اش. (1555)

1561. زینت فقر

العفاف زینة الفقر .
عفاف زینت فقر است. (1556)

1562. مایه پاکدامنی

من العصمة تعذر المعاصی.
ناتوانی بر گناه مایه پاکدامنی است. (1557)