فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دوازدهم: عفت

1559. ارزش عفت

الحرفة مع العفة، خیر من الغنی مع الفجور .
تنگدستی همراه با عفت، بهتر از توانگری توأم با زشتکاری است. (1554)

1560. حد پاکدامنی

قدر الرجل علی قدر همته... و عفته علی قدر غیرته .
ارزش و اندازه مرد به اندازه همت او است و پاکدامنی او به اندازه غیرت اش. (1555)