فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1558. بالاترین نژاد

أکرم الحسب، حسن الخلق.
بالاترین حسب و نژاد، اخلاق پسندیده است. (1553)

بخش دوازدهم: عفت

1559. ارزش عفت

الحرفة مع العفة، خیر من الغنی مع الفجور .
تنگدستی همراه با عفت، بهتر از توانگری توأم با زشتکاری است. (1554)