فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1557. بی نیازی از پوزش

الاستغناء عن العذر، أعز من الصدق به.
بی نیاز از پوزش، عزیزتر از پذیرش آن است. (1552)

1558. بالاترین نژاد

أکرم الحسب، حسن الخلق.
بالاترین حسب و نژاد، اخلاق پسندیده است. (1553)

بخش دوازدهم: عفت