فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1556. عزت در اسلام

العرب الیوم، و ان کانوا قلیلا، فهم کثیرون بالاسلام، عزیزون بالاجتماع !
امروز عرب ها، گر چه اندک شمارند به سبب اسلام فراوان اند و به خاطر همبستگی عزیز و نیرومندند. (1551)

1557. بی نیازی از پوزش

الاستغناء عن العذر، أعز من الصدق به.
بی نیاز از پوزش، عزیزتر از پذیرش آن است. (1552)

1558. بالاترین نژاد

أکرم الحسب، حسن الخلق.
بالاترین حسب و نژاد، اخلاق پسندیده است. (1553)