فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1555. حد گفتن و نگفتن

لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم؛ فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة .
آن چه را که نمی دانی مگو، بلکه هر آن چه را هم که می دانی مگو، زیرا خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله آن ها بر تو احتجاج می کند. (1550)

1556. عزت در اسلام

العرب الیوم، و ان کانوا قلیلا، فهم کثیرون بالاسلام، عزیزون بالاجتماع !
امروز عرب ها، گر چه اندک شمارند به سبب اسلام فراوان اند و به خاطر همبستگی عزیز و نیرومندند. (1551)

1557. بی نیازی از پوزش

الاستغناء عن العذر، أعز من الصدق به.
بی نیاز از پوزش، عزیزتر از پذیرش آن است. (1552)