فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1553. عزت راستین

لا عز کالحلم.
عزتی چون بردباری نیست. (1548)

1554. بالاترین عزت ها

لا عز أعز من التقوی.
هیچ عزتی بالاتر از تقوی نیست. (1549)

1555. حد گفتن و نگفتن

لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم؛ فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامة .
آن چه را که نمی دانی مگو، بلکه هر آن چه را هم که می دانی مگو، زیرا خداوند سبحان برای اعضای تو تکالیفی را مقرر فرموده و در روز قیامت به وسیله آن ها بر تو احتجاج می کند. (1550)