فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1549. حفظ آبرو

من کتابه الی الحارث الهمدانی -: و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول .
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای سخن (مردم) قرار مده! (1544)

بحش یازدهم: عزت

1550. دنیا از نگاه مومن

انما ینظر المؤمن الی الدنیا بعین الاعتبار، و یقتات منها ببطن الاضطرار، و یسمع فیها بأذن المقت و الابغاض .
همانا مؤمن دنیا را به دیده عبرت می نگرد، شکم را به مقدار رفع نیاز سیر می کند و آهنگ دلربای آن را با گوش خشم و کینه می شنود. (1545)