فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1548. قدر حیثیت انسان

قدر الرجل علی قدر همته.
حیثیت انسان به قدر همت او است. (1543)

1549. حفظ آبرو

من کتابه الی الحارث الهمدانی -: و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول .
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای سخن (مردم) قرار مده! (1544)

بحش یازدهم: عزت