فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1547. حافظ آبروی انسان

الجود حارش الاعراض.
سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است. (1542)

1548. قدر حیثیت انسان

قدر الرجل علی قدر همته.
حیثیت انسان به قدر همت او است. (1543)

1549. حفظ آبرو

من کتابه الی الحارث الهمدانی -: و لا تجعل عرضک غرضا لنبال القول .
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: آبروی خود را آماج تیرهای سخن (مردم) قرار مده! (1544)