فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1546. خودداری از لطمه زدن به حیثیت

من استطاع منکم أن یلقی الله تعالی و هو نقی الراحة من دماء المسلمین و أموالهم، سلیم اللسان من أعراضهم، فلیفعل .
هر کس از شما، بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمه زدن به آبروی آنان دیدار کند، چنین کند. (1541)

1547. حافظ آبروی انسان

الجود حارش الاعراض.
سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است. (1542)

1548. قدر حیثیت انسان

قدر الرجل علی قدر همته.
حیثیت انسان به قدر همت او است. (1543)