فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1545. پرهیز از جدال

من ضن بعرضه فلیدع المراء.
کسی که به آبروی خود علاقه مند است باید مجادله را رها کند. (1540)

1546. خودداری از لطمه زدن به حیثیت

من استطاع منکم أن یلقی الله تعالی و هو نقی الراحة من دماء المسلمین و أموالهم، سلیم اللسان من أعراضهم، فلیفعل .
هر کس از شما، بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمه زدن به آبروی آنان دیدار کند، چنین کند. (1541)

1547. حافظ آبروی انسان

الجود حارش الاعراض.
سخاوت حافظ و نگهدارنده آبروها است. (1542)