فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1544. نیازخواهی از نااهل

فوت الحاجة، أهون من طلبها الی غیر أهلها.
با نیازمندی به سربردن آسان تر است تا دست نیاز به سوی نااهل درازکردن.(1539)

1545. پرهیز از جدال

من ضن بعرضه فلیدع المراء.
کسی که به آبروی خود علاقه مند است باید مجادله را رها کند. (1540)

1546. خودداری از لطمه زدن به حیثیت

من استطاع منکم أن یلقی الله تعالی و هو نقی الراحة من دماء المسلمین و أموالهم، سلیم اللسان من أعراضهم، فلیفعل .
هر کس از شما، بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمه زدن به آبروی آنان دیدار کند، چنین کند. (1541)