فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش دهم: حیثیت و آبرو

1543. تشبیه آبرو

ماء وجهک جامد یقطره السوال، فانظر عند من تقطره .
آبروی تو یخ بسته است که سؤال و خواهش آنرا قطره قطره می چکاند. پس، بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می چکانی!؟ (1538)

1544. نیازخواهی از نااهل

فوت الحاجة، أهون من طلبها الی غیر أهلها.
با نیازمندی به سربردن آسان تر است تا دست نیاز به سوی نااهل درازکردن.(1539)