فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1542. تعریف زهد

أیها الناس! الزهادة قصر الامل، و الشکر عند النعم، و التورع عند المحارم .
ای مردم! زهد، کوتاهی آرزو، شکر و سپاس در برابر نعمت ها و پارسایی در برابر محرمات الهی است. (1537)

بخش دهم: حیثیت و آبرو

1543. تشبیه آبرو

ماء وجهک جامد یقطره السوال، فانظر عند من تقطره .
آبروی تو یخ بسته است که سؤال و خواهش آنرا قطره قطره می چکاند. پس، بنگر که آن را نزد چه کسی فرو می چکانی!؟ (1538)