فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1541. دوری از محرمات

من أشفق من النار اجتنب المحرمات.
کسی که از آتش جهنم بیمناک باشد از محرمات دوری جوید. (1536)

1542. تعریف زهد

أیها الناس! الزهادة قصر الامل، و الشکر عند النعم، و التورع عند المحارم .
ای مردم! زهد، کوتاهی آرزو، شکر و سپاس در برابر نعمت ها و پارسایی در برابر محرمات الهی است. (1537)

بخش دهم: حیثیت و آبرو