فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1534. گمان خوب

من ظن بک خیرا فصدق ظنه.
هرکه به تو به خوش گمان است گمانش را درست درآور. (1529)

1535. محبوب ترین بندگان خدا

عبادالله! ان من أحب عبادالله الیه عبدا أعانه الله علی نفسه، فاستشعر الحزن، و تجلبب الخوف؛ فرهر مصباح الهدی فی قلبه... قد أبصر طریقه، و سلک سبیله، و عرف مناره، و قطع غماره، و استمسک من العری بأوثقها، و من الحبال بأمتنها، فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس .
ای بندگان خدا! از محبوب ترین بندگان خدا در پیشگاه ربوبی بنده ای است که خداوند (سبحان) او را در شناخت نفس خود و ساختن آن یاری فرماید. (این انسان مورد عنایت خداوندی) لباسی از اندوه بر تن نمود و پوشاکی از بیم خود پوشید بینایی را به براهین روشن شناخت و از فرورفتن در شهوات برجست و از وسایل نجات به استوارترین آن ها و از طناب های نهدارنده به محکم ترین آن ها چنگ زد. درجه یقین او همانند نور خورشید پرفروغ گشت. (1530)

بخش نهم: حلال و حرام خداوندی