فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1532. راسخ در دین

انی لعلی یقین من ربی، و غیر شبهة من دینی .
من به پروردگارم یقین دارم و در دین و آیین خود گرفتار شبهه نیستم. (1527)

1533. بالاترین پارسایی

لا ورع کالوقوف عند الشبهة.
هیچ گونه پارسایی همچون پرهیز از شبهات نیست. (1528)

1534. گمان خوب

من ظن بک خیرا فصدق ظنه.
هرکه به تو به خوش گمان است گمانش را درست درآور. (1529)