فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1526. تقویت قلب

أحی قلبک بالموعظة، و أمته بالزهادة، و قوة بالیقین .
قلبت را با موعظه زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا و با یقین تقویت نما. (1521)

1527. یقین و مقصود

بالیقین تدرک الغایة القصوی.
با یقین به بالاترین درجه مقصود می توان رسید. (1522)

1528. بخش های شک

الشک علی أربع شعب: علی التماری و الهول و التردد و الاستسلام: فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله؛ و من هاله ما بین یدیه نکص علی عقبیه؛ و من تردد فی الریب وطئته سنابک الشیاطین، و من استسلم لهلکة الدنیا و الاخرة هلک فیهما .
شک بر چهار چیز است: جدال و ستیزگی، ترس، تردید و خودباختگی، کسی که جدال را شیوه خود ساخت، هرگز از تاریکی جهل به روشنایی یقین نرسد و هر کس از آینده بترسد به قهقرا برگردد و از پیشروی بازماند و کسی که در تردید باشد نتواند تصمیم بگیرد، زیر سم شیطان ها پایمال خواهد شد و کسی که در برابر وسائل هلاکت دنیا و آخرت خودباخته شود، در هر دو جهان هلاک خواهد شد. (1523)