فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1525. شک به خداوند.

عجبت لمن شک فی الله، و هو یری خلق الله .
در شگفتم از کسی که درباره خدا شک کند، در حالی که آفریده های خدا را می بیند. (1520)

1526. تقویت قلب

أحی قلبک بالموعظة، و أمته بالزهادة، و قوة بالیقین .
قلبت را با موعظه زنده بدار و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا و با یقین تقویت نما. (1521)

1527. یقین و مقصود

بالیقین تدرک الغایة القصوی.
با یقین به بالاترین درجه مقصود می توان رسید. (1522)