فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1523. عاملین به شبهات

(أهل الضلال) یعملون فی الشبهات، و یسیرون فی الشهوات .
(گمراهان) به شبهه ها عمل می کنند و در گرداب شهوت ها غوطه ورند. (1518)

1524. همراه با جماعتی و شبیه به آنان

ان لم تکن حلیما فتحلم؛ فانه قل من تشبه بقوم، الا أوشک أن یکون منهم .
اگر خویشتن دار نیستی، پس خود را به صورت آن درآور؛ زیرا کم است که کسی خود را شبیه جمعیتی بکند و از آنان به شمار نیاید. (1519)

1525. شک به خداوند.

عجبت لمن شک فی الله، و هو یری خلق الله .
در شگفتم از کسی که درباره خدا شک کند، در حالی که آفریده های خدا را می بیند. (1520)