فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1521. آثار مخرب شبهه

احذر الشبهة و اشتمالها علی لبستها؛ فان الفتنة طالما أغدفت جلابیها، و أغشت الابصار ظلمتها .
در نامه خود به معاویه می فرماید: از شبهه و اشتباه افکنی های آن بپرهیز؛ زیرا دیرزمانی است که فتنه پرده های سیاه خود را گسترده و تاریکی آن دیدگان را فرو پوشانده است. (1516)

1522. اقدام به گاه یقین

لا تجعلوا علمکم جهلا، و یقینکم شکا. اذا عملتم فاعملوا، و اذا تیقنتم فأقدموا .
دانش خود را به نادانی و یقین خود را به دودلی تبدیل نکنید، هرگاه دانستید، به کار بندید و هرگاه به کاری یقین پیدا کردید، اقدام کنید. (1517)

1523. عاملین به شبهات

(أهل الضلال) یعملون فی الشبهات، و یسیرون فی الشهوات .
(گمراهان) به شبهه ها عمل می کنند و در گرداب شهوت ها غوطه ورند. (1518)