فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1520. نتیجه شک

والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین، حتی کأن الذی ضمن لکم قد فرض علیکم، و کأن الذی قد فرض علیکم قد وضع عنکم .
به خدا سوگند، که شک عارض گشته و یقین تباه شده است، به طوری که آن چه برای شما تضمین گشته (یعنی روزی) گویا (تلاش در راه کسب آن) بر شما واجب است و آن چه بر شما واجب گشته، گویی از دوش شما برداشته شده است. (1515)

1521. آثار مخرب شبهه

احذر الشبهة و اشتمالها علی لبستها؛ فان الفتنة طالما أغدفت جلابیها، و أغشت الابصار ظلمتها .
در نامه خود به معاویه می فرماید: از شبهه و اشتباه افکنی های آن بپرهیز؛ زیرا دیرزمانی است که فتنه پرده های سیاه خود را گسترده و تاریکی آن دیدگان را فرو پوشانده است. (1516)

1522. اقدام به گاه یقین

لا تجعلوا علمکم جهلا، و یقینکم شکا. اذا عملتم فاعملوا، و اذا تیقنتم فأقدموا .
دانش خود را به نادانی و یقین خود را به دودلی تبدیل نکنید، هرگاه دانستید، به کار بندید و هرگاه به کاری یقین پیدا کردید، اقدام کنید. (1517)