فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1516. بازدارنده شبهات

من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات، حجزته التقوی عن تقحم الشبهات .
هر کس از کیفرهایی که بر سر پیشینیانش آمده است عبرت گیرد، تقوا و پرهیزگاری او را از فروافتادن در ورطه شبهات باز دارد. (1511)

1517. شک در حق

بعد قتل طلحة و الزبیر -: الیوم أنطق لکم العجماء ذات البیان. عزب رأی امری تخلف عنی! ما شککت فی الحق مذ أریته .
بعد از کشته شدن طلحه و زبیر فرمود: امروز آشکار و رسا با شما سخن می گویم: دور باد اندیشه کسی که از من سرپیچید! از زمانی که حق به من نمایانده شده در آن شک نکرده ام. (1512)

1518. حال اولیای خدا هنگام شک

انما سمیت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق، فأما أولیاءالله فصیاؤهم فیها الیقین، و دلیلهم سمت الهدی، و أما أعداءالله فدعاؤهم فیها الضلال، و دلیلهم العمی .
شبهه به این دلیل شبهه نامیده شده که شبیه حق است، اما اولیای خدا در هنگام شبهه روشنایی راهشان یقین است و راهنمایشان راه راست، ولی دشمنان خدا به گاه شبهه دعوتشان گمراهی است و راهنمایشان کوری. (1513)