فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش هشتم: شک و یقین

1515. مظلوم شدن عیب نیست مادامی که...

ما علی المسلم من غضاضة من أن یکون مظلما ما لم یکن شاکا فی دینه، و لامرتابا بیقینه !
برای یک مسلمان، مظلوم واقع شدن عیب و نقص نیست، مادامی که در دین خود شک نیاورد و به یقین خود تردید نکند. (1510)

1516. بازدارنده شبهات

من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات، حجزته التقوی عن تقحم الشبهات .
هر کس از کیفرهایی که بر سر پیشینیانش آمده است عبرت گیرد، تقوا و پرهیزگاری او را از فروافتادن در ورطه شبهات باز دارد. (1511)