فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1514. روح و بدن متقین

صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقه بالمحل الاعلی .
(متقین) با بدن هایی در این جهان زندگی می کنند اما روح آن ها به جایگاهی بس اعلی وابسته است. (1509)

بخش هشتم: شک و یقین

1515. مظلوم شدن عیب نیست مادامی که...

ما علی المسلم من غضاضة من أن یکون مظلما ما لم یکن شاکا فی دینه، و لامرتابا بیقینه !
برای یک مسلمان، مظلوم واقع شدن عیب و نقص نیست، مادامی که در دین خود شک نیاورد و به یقین خود تردید نکند. (1510)