فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1513. طالب دنیابودن

أوصیکما بتقوی الله، و أن لا تبغیا الدنیا و ان بغتکما، و لا تأسفا علی شی ء منها زوی عنکما، و قولا بالحق، و اعملا للاجر، و کونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا. أوصیکما، و جمیع ولدی و أهلی و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم أمرکم .
شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و دنیا را نخواهید اگرچه دنیا شما را طلب کند و به هر آن چه از دست شما برود تأسف نخورید و سخن بر حق بگویید و عمل برای پاداش آخرت کنید و دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم باشید. شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم در امور خویش. (1508)

1514. روح و بدن متقین

صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقه بالمحل الاعلی .
(متقین) با بدن هایی در این جهان زندگی می کنند اما روح آن ها به جایگاهی بس اعلی وابسته است. (1509)

بخش هشتم: شک و یقین