فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1512. دوستی و دشمنی پرهیزگار

فی صفة المتقین: - بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه، دنوه ممن دنا منه لین و رحمة، لیس تباعده بکبر و عظمة، و لا دنوه بمکر و خدیعة .
(متقین) اگر از کسی که از وی کناره گیری کرده است دوری گزیند بر مبنای پارسایی و پاکی از آلودگی ها است و نزدیکی وی با کسی که به او نزدیک است از روی نرمش و رحمت است. نه دوری از کسی مبتنی بر کبر و خودبزرگ بینی او است و نه نزدیکی او به کسی از راه حیله پردازی و فریب کاری است. (1507)

1513. طالب دنیابودن

أوصیکما بتقوی الله، و أن لا تبغیا الدنیا و ان بغتکما، و لا تأسفا علی شی ء منها زوی عنکما، و قولا بالحق، و اعملا للاجر، و کونا للظالم خصما، و للمظلوم عونا. أوصیکما، و جمیع ولدی و أهلی و من بلغه کتابی، بتقوی الله، و نظم أمرکم .
شما را به تقوای الهی توصیه می کنم و دنیا را نخواهید اگرچه دنیا شما را طلب کند و به هر آن چه از دست شما برود تأسف نخورید و سخن بر حق بگویید و عمل برای پاداش آخرت کنید و دشمن ظالم و یار و یاور مظلوم باشید. شما و همه فرزندان و دودمانم و هر کسی را که نامه من به او برسد توصیه می کنم به تقوای الهی و نظم در امور خویش. (1508)

1514. روح و بدن متقین

صحبوا الدنیا بأبدان أرواحها معلقه بالمحل الاعلی .
(متقین) با بدن هایی در این جهان زندگی می کنند اما روح آن ها به جایگاهی بس اعلی وابسته است. (1509)